ProdukteKatalogLEDtrack Lichtbandsystem

LEDtrack Lichtbandsystem – LEDtrack Durchgangsverdrahtung

Produktfinder

Polzahl
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 5 525 150 1P A75 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 5 525 150 1P A75 C75 GEN2

Artikelnr. 27012
5-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 2,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 5 525 300 2P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 5 525 300 2P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27013
5-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 2,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 5 525 450 3P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 5 525 450 3P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27014
5-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 2,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 7 525 215 150 1P A75 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 7 525 215 150 1P A75 C75 GEN2

Artikelnr. 27015
7-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 7 525 215 300 2P A75 B150 GEN2

LEDtrack REEL/ 7 525 215 300 2P A75 B150 GEN2

Artikelnr. 27016
7-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 7 525 215 450 3P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 7 525 215 450 3P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27017
7-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 9 525 415 150 1P A75 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 9 525 415 150 1P A75 C75 GEN2

Artikelnr. 27018
9-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 4 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 9 525 415 300 2P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 9 525 415 300 2P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27019
9-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 4 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 9 525 415 450 3P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 9 525 415 450 3P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27020
9-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 4 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 11 525 615 150 1P A75 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 11 525 615 150 1P A75 C75 GEN2

Artikelnr. 27021
11-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 11 525 615 300 2P A75 B150 GEN2

LEDtrack REEL/ 11 525 615 300 2P A75 B150 GEN2

Artikelnr. 27022
11-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²
LEDtrack Lichtbandsystem - LEDtrack Durchgangsverdrahtung - LEDtrack REEL/ 11 525 615 450 3P A75 B150 C75 GEN2

LEDtrack REEL/ 11 525 615 450 3P A75 B150 C75 GEN2

Artikelnr. 27023
11-polig, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Aderquerschnitt: 5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²